eu eea-logo nor osf
Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy
a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky

Charta základných práv EÚ

Charta základných práv EÚ bola vyhlásená v roku 2000 v Nice a zmenená v roku 2007 v Štrasburgu. V súčasnosti predstavuje nezáväzný politický dokument. Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy sa však Charta základných práv EÚ stane právne záväzným katalógom základných práv Európskej únie s rovnakou právnou silou ako zakladajúce zmluvy.

Európska únia teda bude mať vlastný záväzný katalóg občianskych, politických, hospodárskych a sociálnych práv, ktoré budú záväzné rovnako pre Európsku úniu a jej inštitúcie, ako aj pre členské štáty, pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov Európskej únie.

Na základe osobitného protokolu k Lisabonskej zmluve sa však ustanovenia Charty budú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a Poľsko len v rozsahu, v akom neprekračujú ich vnútroštátny štandard ochrany ľudských práv. Vo vzťahu k týmto dvom členským štátom je vylúčené, aby z Charty vyplývali práva nad rámec práv zakotvených v ich vnútroštátnych poriadkoch, alebo aby sa posudzoval súlad právnych predpisov alebo postupov týchto členských štátov s právami uvedenými v Charte, ktoré ich vnútroštátne právo nezakotvuje.

Podľa preambuly Charta „opätovne potvrdzuje práva vyplývajúce najmä z ústavných tradícií a medzinárodných záväzkov spoločných pre členské štáty, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sociálnych chárt prijatých Úniou a Radou Európy, ako aj judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.“

Charta má túto štruktúru:

HLAVA I – DÔSTOJNOSŤ

 • ľudská dôstojnosť (článok 1)
 • právo na život (článok 2)
 • právo na nedotknuteľnosť osoby (článok 3)
 • zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu (článok 4)
 • zákaz otroctva a nútených prác (článok 5)

HLAVA II – SLOBODY

 • právo na slobodu a bezpečnosť (článok 6)
 • rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7)
 • ochrana osobných údajov (článok 8)
 • právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu (článok 9)
 • sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania (článok 10)
 • sloboda prejavu a právo na informácie (článok 11)
 • sloboda zhromažďovania a združovania (článok 12)
 • sloboda umenia a vedeckého bádania (článok 13)
 • právo na vzdelanie (článok 14)
 • slobodná voľba povolania a právo na prácu (článok 15)
 • sloboda podnikania (článok 16)
 • vlastnícke právo (článok 17)
 • právo na azyl (článok 18)
 • ochrana v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície (článok 19)

HLAVA III – ROVNOSŤ

 • rovnosť pred zákonom (článok 20)
 • nediskriminácia (článok 21)
 • kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť (článok 22)
 • rovnosť medzi ženami a mužmi (článok 23)
 • práva dieťaťa (článok 24)
 • práva starších osôb (článok 25)
 • integrácia osôb so zdravotným postihnutím (článok 26)

HLAVA IV – SOLIDARITA

 • právo pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku (článok 27)
 • právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie (článok 28)
 • právo na prístup k službám zamestnanosti (článok 29)
 • ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia (článok 30)
 • spravodlivé a primerané pracovné podmienky (článok 31)
 • zákaz detskej práce a ochrana mladistvých pri práci (článok 32)
 • rodina a pracovný život (článok 33)
 • sociálne zabezpečenie a sociálna pomoc (článok 34)
 • zdravotná starostlivosť (článok 35)
 • prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu (článok 36)
 • ochrana životného prostredia (článok 37)
 • ochrana spotrebiteľa (článok 38)

HLAVA V – OBČIANSTVO

 • právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu (článok 39)
 • právo voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí (článok 40)
 • právo na dobrú správu vecí verejných (článok 41)
 • právo na prístup k dokumentom (článok 42)
 • európsky ombudsman (článok 43)
 • petičné právo (článok 44)
 • sloboda pohybu a pobytu (článok 45)
 • diplomatická a konzulárna ochrana (článok 46)

HLAVA VI – SPRAVODLIVOSŤ

 • právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces (článok 47)
 • prezumpcia neviny a právo na obhajobu (článok 48)
 • zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov (článok 49)
 • právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin (článok 50)

HLAVA VII – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA UPRAVUJÚCE VÝKLAD A UPLATŇOVANIE CHARTY

 • rozsah pôsobnosti (článok 51)
 • rozsah a výklad práv a zásad (článok 52)
 • úroveň ochrany (článok 53)
 • zákaz zneužívania práv (článok 54)

Charta v slovenskej verzii.

Vysvetlivky k Charte v slovenskej verzii.


Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci implementácie výzvy
Nadácie občianskej spoločnosti – Open Society Foundation (projekt č. NG/24/08/80000/2408/62Z).