eu eea-logo nor osf
Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy
a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky

Vzdelávacie aktivity.

Pri realizácii vzdelávacích aktivít sa realizuje spolupráca s partnerskými inštitúciami: Justičnou akadémiou Pezinok (zo zákona zodpovedná a jediná inštitúcia na vzdelávanie sudcov a prokurátorov v podmienkach Slovenskej republiky – samostatnou prílohou je prehlásenie o spolupráci a pozícii partnera, bez nároku na úhradu finančných nákladov z rozpočtu projektu) a Informačnou kanceláriou Rady Európy (centrum zodpovedné za informovanie o činnosti Rady Európy, ako prvej organizácie v Európe, ktorá sa zaoberala ochranou ľudských práv; samostatnou prílohou je prehlásenie o spolupráci a pozícii partnera, bez nároku na úhradu finančných nákladov z rozpočtu projektu).

Vzdelávacie aktivity sa realizujú ako semináre pre odbornú verejnosť a laickú verejnosť:

Semináre pre odbornú verejnosť

 • seminár pre sudcov v Pezinku Práva osoby poškodenej trestným činom zaručené článkami 2 a 3 Dohovoru; Trestnoprávne aspekty aplikácie článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv – 25.6.2009
 • seminár pre sudcov v Pezinku Práva osoby poškodenej trestným činom zaručené článkami 2 a 3 Dohovoru; Trestnoprávne aspekty aplikácie článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv; Právna úprava ochrany ľudských práv v EÚ a ich aplikácia v podmienkach SR – 26.6.2009
 • seminár pre sudcov v Pezinku – súčasť odborných vzdelávacích aktivít na základe spolupráce s Justičnou akadémiou v Pezinku – 25.9.2008
 • seminár pre sudcov Ústavného súdu v Košiciach – odborné vzdelávanie dôležité z hľadiska implementácie problematiky ľudských práv, nakoľko Ústavný súd SR pôsobí ako inštancia posledného odvolania a zároveň je prijímateľom ústavných sťažností fyzických a právnických osôb na porušenie základných práv a slobôd garantovaných ústavou a právnym poriadkom v SR v zmysle článku 127 Ústavy SR – 7.11.2008
 • seminár pre justičných čakateľov, vyšších súdnych úradníkov v Pezinku – Komunitárne/európske právo, ochrana ľudských práv v Európskej únii – 15.1.2009
 • seminár pre justičných čakateľov, vyšších súdnych úradníkov v Omšení – Pramene komunitárneho práva a ich aplikácia; všeobecné zásady a ochrana ľudských práv v Európskej únii – 16.4.2009
 • seminár pre sudcov Ústavného súdu SR v Košiciach – Aktuálne otázky judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a jej vplyv na činnosť Ústavného súdu SR – 21.4.2009

Semináre pre laickú verejnosť

 • seminár pre laickú verejnosť v Bratislave – s cieľom oboznámiť občanov s možnosťou uplatnenia svojich práv a ochrany svojich práv prostredníctvom inštitútu verejného ochrancu práv, poskytovania právnej pomoci, ako aj pomoci pri príprave ústavnej sťažnosti v zmysle kompetencie ombudsmana na základe novely ústavy z roku 2006 – 18.11.2008
 • seminár pre laickú verejnosť v Pezinku – s cieľom oboznámiť občanov o ich politických právach, o práve voliť, o právach vyplývajúcich z infozákona, o možnostiach využívať petície voči štátnym orgánom a orgánom Európskej únie – 15.12.2008
 • seminár pre laickú verejnosť v Žiline – s cieľom oboznámiť občanov o ich politických právach, o práve voliť, o právach vyplývajúcich z infozákona, o možnostiach využívať petície voči štátnym orgánom a orgánom Európskej únie – 21.4.2009
 • seminár pre laickú verejnosť v Prešove – s cieľom oboznámiť občanov o ich politických právach, o práve voliť, o právach vyplývajúcich z infozákona, o možnostiach využívať petície voči štátnym orgánom a orgánom Európskej únie – 30.4.2009
 • seminár pre laickú verejnosť v Košiciach – s cieľom oboznámiť občanov, v tomto prípade najmä študentov a predstaviteľov akademickej obce o ľudských právach, aktuálnej judikatúre európskych súdov a súčasnej justičnej praxi v SR. Obsahom seminára boli zároveň informácie o možnostiach právnej ochrany ľudských práv v SR v rámci všeobecných súdov a Ústavného súdu SR.

Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci implementácie výzvy
Nadácie občianskej spoločnosti – Open Society Foundation (projekt č. NG/24/08/80000/2408/62Z).