eu eea-logo nor osf
Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy
a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky

Výber rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v konaniach proti Slovenskej republike

Článok 3 Dohovoru (zákaz mučenia)

Jančová v. Slovenská republika – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Lacko proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Lampášová v. Slovenská republika – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Článok 5 Dohovoru (právo na slobodu a bezpečnosť)

Štefčo Vodeničarov v. Slovenská republika – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP 3/98

Článok 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie)

A. B. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Andrášik, Čerman, Beďač, Lachmann, Kocúr, Dúbravický, Brázda proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Barla – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Bonda proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

D. K. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Degro proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

E. P. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

I. L. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP 2/98

I. S. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP 4/97

J. K. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Kováč proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Lóška proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Molnárová a Kochanová proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Štefan Beke proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP 1/97

Tíleš proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Valová proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Vidra proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Článok 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života)

A. J. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

E. P. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Článok 10 Dohovoru (sloboda prejavu)

CDI Holding AG a ostatní proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Harabin proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Lešník proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Článok 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy)

A. B. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Jančová v. Slovenská republika – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Článok 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie)

A. J. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Frátrik proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Harabin proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Lacko proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Ladislav Brežný a Aurel Brežný proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP 0/97

Článok 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru (ochrana majetku)

A. J. proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Bonda proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

CDI Holding AG a ostatní proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Frátrik proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003

Článok 2 Protokolu č. 4 k Dohovoru (sloboda pohybu)

Lacko proti Slovenskej republike – Rozsudky a rozhodnutia ESĽP o prijateľnosti 2/2003


Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci implementácie výzvy
Nadácie občianskej spoločnosti – Open Society Foundation (projekt č. NG/24/08/80000/2408/62Z).