eu eea-logo nor osf
Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy
a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky
komentare.jpg

KOMENTÁR K VYBRANÝM ČLÁNKOM DOHOVORU O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

Autor
JUDr. Marica Pirošíková

Rok vydania: 2007
Počet strán: 571
ISBN: 80-969554-5-9

Obsah:

 • Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
 • konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva;
 • výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva;
 • podmienky prijateľnosti sťažnosti v zmysle článku 34 Dohovoru;
 • podmienky prijateľnosti sťažnosti v zmysle článku 35 Dohovoru;
 • zákaz mučenia;
 • právo na slobodu a bezpečnosť;
 • právo na spravodlivé súdne konanie;
 • PRÍLOHY: dokumenty upravujúce konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva.komentare.jpg

ĽUDSKÉ PRÁVA - Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a súdov Európskych spoločenstiev

Autori
JUDr. Marica Pirošíková, JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, DEA
JUDr. Miroslava Bálintová, JUDr. Milan Jančo, PhD., JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Rok vydania: 2008
Počet strán: 478
ISBN: 978-80-89406-01-2

Obsah:

 • VYBRANÉ ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA TÝKAJÚCE SA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • právo na spravodlivé súdne konanie, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda prejavu, ochrana majetku, zákaz diskriminácie, ...
 • VYBRANÉ ROZHODNUTIA SÚDNEHO DVORA A SÚDU PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV
 • právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, sloboda prejavu, sloboda podnikania, ochrana majetku, zákaz diskriminácie, právo na spravodlivý proces, prezumpcia neviny a právo na obhajobu, právo na štrajk, ...

Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci implementácie výzvy
Nadácie občianskej spoločnosti – Open Society Foundation (projekt č. NG/24/08/80000/2408/62Z).