eu eea-logo nor osf
Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy
a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd bol podpísaný 4. novembra 1950 v Ríme a predstavuje základ európskeho systému ochrany ľudských práv. Tento Dohovor bol podpísaný pod záštitou Rady Európy a každý člen Rady Európy je jeho zmluvnou stranou. Dohovor nielenže zaväzuje jednotlivé štáty, aby poskytovali ochranu práv a slobôd jednotlivcom, ale poskytuje jednotlivcom procesné nástroje na priame uplatnenie takto zaručených práv a slobôd voči štátu prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva. Z tohto hľadiska poskytuje Dohovor v porovnaní s ostatnými medzinárodnými zmluvami na ochranu ľudských práv najefektívnejšiu právnu ochranu práv a slobôd jednotlivca.

Článok 1 Dohovoru zakotvuje záväzok vysokých zmluvných strán dodržiavať práva a slobody, ktoré sú upravené v hlave I Dohovoru. Sú to tieto práva a slobody:

 • právo na život (článok 2 Dohovoru),
 • zákaz mučenia (článok 3 Dohovoru),
 • zákaz otroctva a nútenej práce (článok 4 Dohovoru),
 • právo na slobodu a bezpečnosť (článok 5 Dohovoru),
 • právo na spravodlivé súdne konanie (článok 6 Dohovoru),
 • uloženie trestu výlučne na základe zákona (článok 7 Dohovoru),
 • právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 8 Dohovoru),
 • sloboda myslenia, svedomia a náboženstva (článok 9 Dohovoru),
 • sloboda prejavu (článok 10 Dohovoru),
 • sloboda zhromažďovania a združovania (článok 11 Dohovoru),
 • právo uzavrieť manželstvo (článok 12 Dohovoru),
 • právo na účinný prostriedok nápravy (článok 13 Dohovoru),
 • zákaz diskriminácie (článok 14 Dohovoru).

Ďalšie práva a slobody boli doplnené protokolmi k Dohovoru.

Hlava II Dohovoru upravuje postavenie a zloženie Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj konanie na tomto súdnom orgáne.

Dohovor v slovenskej verzii.

Tabuľka štátov, ktoré ratifikovali Dohovor a Protokoly, v anglickom jazyku.

Zoznam vyhlásení štátov, ktoré ratifikovali Dohovor, k Dohovoru v anglickom jazyku.

Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach v slovenskom jazyku.

Ďalšie informácie o ochrane ľudských práv v európskom priestore v slovenskom jazyku.


Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci implementácie výzvy
Nadácie občianskej spoločnosti – Open Society Foundation (projekt č. NG/24/08/80000/2408/62Z).