eu eea-logo nor osf
Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy
a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskych spoločenstiev

Judikatúra Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev je k dispozícii v databáze európskeho práva EUR-LEX a v databáze CURIA.

V databáze EUR-LEX je možné vyhľadávať v celej judikatúre alebo obmedziť vyhľadávanie len na judikatúru:

 • Súdneho dvora (rozsudok, uznesenie, stanovisko, návrhy),
 • Súdu prvého stupňa (rozsudok, uznesenie),
 • Súdu pre verejnú službu (rozsudok, uznesenie).

Vyhľadávanie judikatúry v databáze EUR-LEX ponúka tieto kritériá vyhľadávania:

 • slová – je možné vyhľadávať jedno alebo viacero slov v názve dokumentu alebo v celom dokumente vo vybranej jazykovej verzii,
 • dátumy alebo obdobia – je možné zvoliť typ dátumu a presný dátum a presný začiatok a koniec obdobia,
 • typ konania – je možné vybrať zo zoznamu,
 • predmet úpravy – v zozname je možné zvoliť „ľudské práva“,
 • prehľad judikatúry práva Spoločenstiev – v zozname je možné zvoliť „právny poriadok Spoločenstva“, „všeobecné právne zásady“ a ďalej zvoliť konkrétnu oblasť ľudských práv.

Ak poznáme názov účastníka konania alebo číslo veci, najjednoduchšie je vyhľadávať podľa slov. Ak chceme vyhľadať všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú určitého práva, je najlepšie zvoliť konkrétne právo v prehľade judikatúry práva Spoločenstiev. Zobrazené výsledky je možné zoradiť podľa viacerých kritérií (najpraktickejšie je zoradenie podľa dátumov). Vyhľadávanie je možné tiež spresniť pomocou ďalších vyhľadávacích kritérií. Pri jednotlivých rozhodnutiach sa zobrazí bibliografická poznámka, ktorí obsahuje základné informácie o rozhodnutí a v niektorých prípadoch aj odkazy na komentáre alebo články týkajúce sa tohto rozhodnutia v rôznych jazykoch. Ak je k dispozícii text rozhodnutia, zobrazí sa aj bibliografická poznámka s dvojjazyčným zobrazením (súčasne je možné zobraziť dve rôzne jazykové verzie) a text rozhodnutia vo formáte html.

prehľad judikatúry práva Spoločenstiev – v zozname je možné zvoliť „právny poriadok Spoločenstva“, „všeobecné právne zásady“ a ďalej zvoliť konkrétnu oblasť ľudských práv.

V databáze judikatúry CURIA je možné vyhľadávať v rozhodnutiach všetkých súdov Spoločenstva alebo obmedziť vyhľadávanie na Súdny dvor, Súd prvého stupňa alebo Súd pre verejnú službu. Tiež je možné vyhľadávať buď vo všetkých dokumentoch uverejnených v Zbierke, alebo len v niektorých (rozsudky, uznesenia, návrhy generálnych advokátov, stanoviská, abstrakty, informácie), ako aj v dokumentoch neuverejnených v zbierke od 1. 5. 2004 (rozsudky, uznesenia, rozhodnutia) a v oznámeniach uverejnených v Úradnom vestníku od 1. 1. 2002 (začaté konania, skončené konania). Najjednoduchšie a najpraktickejšie je predvolené vyhľadávanie vo všetkých dokumentoch.

Databáza CURIA ponúka tieto kritériá vyhľadávania:

 • číslo veci – je možné tiež vybrať zo zoznamu,
 • dátum od/do,
 • mená účastníkov konania – je možné tiež vybrať zo zoznamu,
 • oblasť – je možné vybrať zo zoznamu,
 • slová z textu.

Tiež je možné nastaviť počet zobrazených výsledkov. Pri zobrazení výsledkov je možné zobraziť zvolenú jazykovú verziu zo zoznamu dostupných verzií.

Prehľad judikatúry súdov Spoločenstva týkajúcej sa základných práv a iných všeobecných právnych zásad s uvedením hlavných častí rozhodnutí vo francúzskom jazyku (treba zvoliť „Sources du droit communautaire“ – „Principes généraux du droit“ a potom konkrétnu položku, napr. „Droit à un recours juridictionnel“)..


Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci implementácie výzvy
Nadácie občianskej spoločnosti – Open Society Foundation (projekt č. NG/24/08/80000/2408/62Z).