eu eea-logo nor osf
Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy
a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky

Európsky súd pre ľudské práva

Rozhodnutia ESĽP sú k dispozícii v databáze HUDOC. Vyhľadávanie je dostupné v anglickom a francúzskom jazyku.

Vyhľadávanie v tejto databáze je možné obmedziť (ľavý stĺpec stránky) na:

 • rozhodnutia (Decisions),
 • rozsudky (Judgments),
 • posudky (Advisory Opinions),
 • správy (Reports),
 • uznesenia (Resolutions).

Dokumenty v databáze je možné vyhľadávať podľa:

 • textu (Text) – predvolené je vyhľadávanie akéhokoľvek slova v celom texte dokumentu,
 • jazyka (Language) – je možné zvoliť anglický alebo francúzsky jazyk,
 • stupňa dôležitosti (Importance Level) – predvolene sa vyhľadáva vo všetkých úrovniach,
 • názvu veci (Case Title),
 • žalovaného štátu (Respondent State),
 • čísla sťažnosti (Application Number),
 • článku Dohovoru, ktorého sa vec týka (Article),
 • hesla (Keyword) – je možné vybrať zo zoznamu,
 • údaja štrasburskej judikatúry (Strasbourg Case Law),
 • záveru (Conclusion),
 • čísla uznesenia (Resolution Number),
 • dátumu od/do (Date from/to).

Vyhľadávanie spustíme zvolením možnosti „Search“. Počet nájdených výsledkov zistíme pomocou funkcie „Count“. Nové hľadanie spustíme pomocou funkcie „New Search“. Zmeniť kritériá vyhľadávania môžeme prostredníctvom funkcie „Modify Options“. Funkcia „French Interface“ umožňuje prepnúť na francúzske rozhranie vyhľadávania.

Nájdené výsledky je možné zoradiť pomocou funkcie „Sorted by“ podľa:

 • relevancie (Relevance) – vzostupne alebo zostupne,
 • dátumu (Date) – od najnovších po najstaršie a naopak,
 • názvu (Title) – od začiatku po koniec abecedy a naopak,
 • žalovaného štátu (Respondent State) – od začiatku po koniec abecedy a naopak,
 • čísla sťažnosti (Application Number) – vzostupne alebo zostupne.
Predvolené je zostupné zoradenie výsledkov podľa relevancie (Relevance).

Najjednoduchším vyhľadávaním je vyhľadávanie podľa názvu účastníka konania v položke Text alebo čísla sťažnosti (Application Number), ak ho máme k dispozícii. Ak chceme nájsť napríklad rozsudky proti Slovenskej republike, je potrebné vyhľadávať podľa žalovaného štátu (Respondent State). Ak chceme nájsť judikatúru týkajúcu sa konkrétneho práva upraveného v Dohovore, môžeme vyhľadávať podľa článku (Article) alebo hesla (Keyword).

Databáza rozsudkov ESĽP v slovenskom alebo českom jazyku.


Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci implementácie výzvy
Nadácie občianskej spoločnosti – Open Society Foundation (projekt č. NG/24/08/80000/2408/62Z).