eu eea-logo nor osf
Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy
a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky

Protokoly.

Znenie Dohovoru bolo zmenené a doplnené viacerými protokolmi. Protokolmi k Dohovoru bol pôvodný katalóg ľudských práv a základných slobôd vytvorený Dohovorom doplnený o tieto práva a slobody:

 • ochrana majetku (článok 1 Protokolu č. 1),
 • právo na vzdelanie (článok 2 Protokolu č. 1),
 • právo na slobodné voľby (článok 3 Protokolu č. 1),
 • zákaz uväznenia pre dlh (článok 1 Protokolu č. 4),
 • sloboda pohybu (článok 2 Protokolu č. 4),
 • zákaz vyhostenia občanov (článok 3 Protokolu č. 4),
 • zákaz hromadného vyhostenia cudzincov (článok 4 Protokolu č. 4),
 • zrušenie trestu smrti (článok 1 Protokolu č. 6),
 • procesné záruky v prípade vyhostenia cudzincov (článok 1 Protokolu č. 7),
 • právo na odvolanie v trestných veciach (článok 2 Protokolu č. 7),
 • odškodnenie v prípade justičného omylu (článok 3 Protokolu č. 7),
 • právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný (článok 4 Protokolu č. 7),
 • rovnosť medzi manželmi (článok 5 Protokolu č. 7),
 • všeobecný zákaz diskriminácie (článok 1 Protokolu č. 12),
 • zrušenie trestu smrti za každých okolností (článok 1 Protokolu č. 13).

Protokoly k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v slovenskom a/alebo anglickom jazyku.


Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci implementácie výzvy
Nadácie občianskej spoločnosti – Open Society Foundation (projekt č. NG/24/08/80000/2408/62Z).