eu eea-logo nor osf
Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a v Rade Európy
a ich aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky

Základné informácie o projekte

Projekt je primárne určený na vzdelávanie sudcov, prokurátorov, justičných a právnych čakateľov a vyšších súdnych úradníkov, ktorí sa priamo podieľajú na rozhodovaní o ochrane ľudských práv.
Samostatnou súčasťou projektu sú aj informačné semináre pre bežných občanov, ktorých cieľom je šírenie právneho povedomia o možnosti súdnej ochrany ľudských práv a informovanie občanov o možnostiach právnej pomoci a právneho poradenstva vrátane informácií o možnostiach a formalitách podávania ústavných sťažností.
Vzdelávacie semináre absolvujú tiež zamestnanci samosprávy, na ktorých sa občania obracajú v prípade porušenia niektorých druhov ľudských práv (napr. právo na dobrú správu, právo na zhromažďovanie, právo na združovanie, petičné právo, právo na informácie, právo na ochranu osobných údajov).

Pre účastníkov vzdelávacích aktivít sú pripravené dve odborné publikácie o ochrane ľudských práv v Rade Európy a v Európskej únii.

Projekt je realizovaný od 1. mája 2008 do 31. decembra 2009.

Projekt realizuje občianske združenie EUROIURIS – Európske právne centrum v spolupráci s partnermi projektu – Justičná akadémia a Informačná kancelária Rady Európy.

Viac informácií o projekte nájdete v informačnom letáku a v informačnej brožúre.

Objednávanie rozsudkov a rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva


Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci implementácie výzvy
Nadácie občianskej spoločnosti – Open Society Foundation (projekt č. NG/24/08/80000/2408/62Z).